Poučení spotřebiteli

korporace S4U, s.r.o., IČO: 27729982, spisová značka: C 55138 vedená u Krajského soudu v Brně, sídlo: Lípová 5/563, 674 01 Třebíč (dále také jen "prodávající"), tímto dává

POUČENÍ SPOTŘEBITELI


Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím jeho elektronické pošty. Informaci o vyřízení stížnosti zašle prodávající na elektronickou adresu spotřebitele, ze které bude stížnost prodávajícímu doručena.


Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Spotřebitel, se může obrátit se stížností v souvislosti s uzavřením a plněním uzavřené kupní smlouvy s prodávajícím na tento orgán dozoru.


Mimosoudní řešení sporů je možné telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty prodávajícího. V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z uzavřené smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti místně příslušný živnostenský úřad.


Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.